SEÇİM BİLDİRGESİ

Değerli Meslektaşım,

 

   Sosyal değişme ve gelişmenin en önemli kurumlarından biri olan üniversiteler, bilgi üretmek, meslek elemanı yetiştirmek ve farklı kültürlerden insanların etkileşimini sağlamak suretiyle toplumların gelişmesine hizmet ederler. Bunlar yapılırken, bilimsel amaçlar doğrultusunda gerçeğe ulaşma hedefine bağlı kalınması, üniversitenin evrensel niteliğinin bir gereğidir. Ancak, bu durum üniversitelerin ulusal veya bölgesel fonksiyonlarını ortadan kaldırmaz. Üniversiteler, zaman içinde gelişerek bulunduğu bölgeye ve Ülkeye kalkınma açısından doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunurlar. 

 

   Afyon Kocatepe Üniversitesi; evrensel bilim ilkelerinin hayat bulduğu, çağdaş yönetim kurallarının uygulandığı, engelsiz üniversite çabalarında öncü, ayrımcı yaklaşımların değil, çalışma barışı ve huzurun var olduğu, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin dengeli olarak yürütüldüğü, bilgi ve hizmet üreterek toplumun geleceğinin şekillendirildiği, bilimsel birikimi ile bir bölge üniversitesidir. Kurulduğu 1992 yılından bu yana da ilerlemesini, doğru ve kararlı adımlarla sürdürmeye devam etmektedir. 21 Mart 2011 tarihinde Rektörlük görevine başlamamdan bu yana bu süreç, üniversitemizin hak ettiği demokratik, özgür, barışçıl ve güncel teknolojiyi benimseyen bir yaklaşım ile yönetilmiş ve önemli düzeyde de ivme kazanmıştır. Gelinen noktada hem Üniversitemizin hem de Şehrimizin gelişimi ve geleceği adına önemli adımlar atılmıştır.  

 

   Geçtiğimiz dört yıllık sürede Ülkemizde ciddi sayıda üniversitelileşme süreci yaşanmış ve bu süreçte kaynak paylaşımında görünmez bir rekabet ortaya çıkmıştır. Deneyimli ekip arkadaşlarım ve şehrimizin dinamiklerinin özverili çabaları, üniversitemizin kaynak tahsisinde hak ettiğini almasını sağlamıştır. Görev sürem boyunca temel felsefem gereği, üniversitenin fiziksel ve bilimsel eksikliklerini gidermek üzerine yoğunlaşılmış, şehir üniversite bütünleşmesine özel önem verilmiştir. Geçtiğimiz dört yılda; Üniversitemizin güncel temel ihtiyaçları ve yaşayarak öğrenme ile sürekli eğitim esasları dikkate alınarak, bölge ve Ülke ihtiyaçları doğrultusunda; yeni fakülteler, bölümler, lisansüstü programlar ve araştırma merkezleri kurulmuştur. Bu bağlamda Hukuk, Diş Hekimliği, İslami İlimler, Eczacılık ve Turizm Fakültelerinden sonra Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Bilimleri ve Güzel Sanatlar Enstitüleri de Üniversitemiz bünyesinde yerini almıştır. Bunların yanı sıra ön lisans düzeyinde 33, lisans düzeyinde 28 ve lisansüstü düzeyde ise 29 program açılmış, Uygulama Araştırma Merkezi sayımız da 18’den 30’a ulaşmıştır.
 

   Öğrenci sayımız 34.151 den 42.506’ya, Akademisyen sayımız 1.079’dan 1.342’ye ve idari personel sayımız ise 788’den 927’ye yükselmiştir. Ayrıca; 2011-2014 döneminde yapılan çalışmalarla Üniversitemizin yatırım bütçesi %166 artışla 73.282.000 liradan, 195.158.000 liraya yükselmiştir. Yine Üniversitemizin tüm derslik, amfi derslik ve seminer salonlarının donanımları tümüyle yenilenmiş, bilgi işlem teknolojileri alt yapısı güncellenmiş, yerleşkelerimiz çağa, insanımızın fizyolojik ve sosyal gereksinimlerine uygun hale getirilmiştir. Burada genele ilişkin sunulan bilgiler dışında hayata geçirilen projelere dair detaylı bilgiler aday broşüründe ve kişisel web sayfasında ayrıntılarıyla sunulmuştur. Ancak iki noktanın özellikle üzerinde durulmasında yarar vardır; bunlardan birincisi; üniversitelerin içinde yer aldıkları toplumdan bağımsız gelişemeyecekleri motivasyonunun sonucu olarak hayata geçirdiğimiz “Şehir – Üniversite” bütünleşmesi projesidir. Termal Sağlık Turizmiyle ilgili kongre ve fuarların yanı sıra yine şehrin doğal zenginliği mermer ve doğal taşın Ülkeye getirisini artırmaya yönelik yapılan bilimsel çalışmalar bu çabaların en güzel örneğidir.  İkincisi ise Türkiye’de ilk kez uygulanan Termal Enerji ile Isınma Sistemi’dir. Ali Çetinkaya Kampüsü’müzde devreye giren bu sistem, yakın zamanda Merkez Kampüsümüzde de kullanılmaya başlanacaktır. 

 

 

Değerli Meslektaşım,

 

   Başarının ortaya çıkmasında en önemli güç, ekip çalışması ve azim iken; gelişmenin düşmanı, mevcut ile yetinmek ve gelinen noktayla iftihar etmektir. Geçtiğimiz dört yıllık dönem “başarılı” olarak değerlendirilse de Üniversitemiz, Afyonkarahisar ve Ülkemiz için yapılması gereken çok şeyin olduğunun bilincindeyim. Bu bilinç ve uzun yönetim deneyimimle yeni dönemde de Üniversitemizin, Şehrimizin ve Ülkemizin hizmetinde olmaya devam etmek amacıyla yeniden Rektör adayı oldum. Yeni dönemde şehrimizin yüzlerce yıldır sahip olduğu tüm yolların “kesişme noktası” özelliğini; Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde de bir araya getirmek ve Uluslararası Üniversite hedefine erişmek için çalışmalara durmadan devam etmek temel prensibim olacaktır. Barış ve huzurun hâkim olmaya devam ettiği, farklılıkların aynı ortamda bir arada çalışacakları; Büyük Türkiye idealine beraber katkı sağlayacakları “bir üniversite” hedefini gerçekleştirmek ve kalite odaklı yeni yatırımlara birlikte karar vermek için “YENİDEN” beraber yürümek arzusuyla sizleri sınırları aşmaya davet ediyorum. 

 

1999 yılından bu yana yönetiminin her kademesinde hizmet etme olanağı bulduğum ve birlikte emek verdiğimiz bu kurumu, daha da geliştirmek; bölgemizde örnek üniversite haline getirmek amacıyla çıktığım bu yolda, “Sınırları birleştiren şehirde, sınırları aşan bir üniversite” için teveccühlerinizi bekler, huzur ve sükûn içinde bir seçim dilerim. 

 

Prof. Dr. Mustafa SOLAK

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Adayı

 

 

Yönetim Felsefem: Barış ve huzurun hâkim olduğu bir üniversite ortamında evrensel ilkelere saygı duyan; etnik, ideolojik ve dini ayrımlardan uzak; değişmeyi, değiştirmeyi, gelişmeyi ve geliştirmeyi ilke edinmiş; adil, liyakate dayalı bir yönetim politikasıdır.

 

Vizyonum: Sahip olduğu deneyimleri, içinde yaşadığı toplum ve dünya ile paylaşan, bilimsel ve teknik açıdan örnek üniversite oluşturmak; akademik ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen uluslararasılaşmayı önceleştirmiş,  araştırma ve geliştirmeyi destekleyen bir yapı oluşturmak temel vizyonumdur. 

 

Misyonum: Her bir mensubunun üyesi olmaktan gurur duyduğu, nitelikli eğitim - öğretim hizmeti sunulan, özerkliğe saygılı, her görüşe ve düşünceye eşit uzaklıkta, herkesin özgür düşünebildiği ve davranabildiği, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıdır. 

 

Temel Değerler: Tarafsızlık, değişim, özgürlük, yenilikçilik, takım ruhu, adalet, liyakat, işbirliği, geçmişe saygı, farklılıklara saygı, Ülke menfaatlerini her şeyin üstünde tutan bir anlayış, yönetim felsefemin temel değerleridir. 

 

Eğitim - Öğretim: Yaşayarak öğrenme ile sürekli eğitim ilkeleri gereğince; her bir meslektaşımın bölge, Ülke ve insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel ve teknolojik çalışmaları yapabilecekleri ortamların oluşturulması çabalarına devam edilmesi, bilimsel değeri olan her çalışmanın desteklenmesi, öğrencilerin öğrenmelerinin yanı sıra eğitilmelerine de ağırlık verilmesi, toplumsal işbirliklerinin eğitime ve öğretime yönelik artırılması, eğitimde diğer kurumlara örnek oluşturacak şekilde teorik ve uygulamanın birleştirilmesine yönelik çabalara odaklanılması ve akademisyenlerin özgür bilimsel çalışma yapacakları araç ve gereçlerin temini ve geliştirilmesi, genel eğitim – öğretim politikamdır. 

 

Sosyal Yönetim: Üniversiteler, toplumsal gelişimin ve değişimin lokomotifleridir. Bilimsel bilginin toplum yararına kullanılması, toplumsal deneyimlerin üniversitelere aktarılması ve birlikte sinerjinin yaratılması, toplumların başarısında önemli rol oynamaktadır. Geçmiş dönemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de toplum - üniversite bütünleşmesine özel önem veren, etkileşimsel çerçevede etkinlikleri ve uygulamaları hayata geçiren toplumla yönetim biçimi benimsenecektir. 

 

Yönetsel İlkeler: Yeni dönemde birlikte yönetim ve istişare temel öncelikler olacaktır. Açık kapı politikası çerçevesinde tüm öğretim kadromuzun görüş ve önerileri dinlenecek, hedeflere erişim için işbirliğine özel önem verilecektir. Akademik özerklik, evrensellik ve liyakat yönetim anlayışımın kırmızı çizgilerini oluşturacaktır. Yenilikçilik, evrensellik ve değişim temel motivasyonumdur. Üretmek ve sürekli yenilenmek üzerine dayanan bir yaklaşımla sınırlarını aşan bir üniversite olmak amacına  erişmek için kaynakların etkin kullanımına en üst düzeyde özen gösterilecektir. 

Prof. Dr. Mustafa SOLAK Resmi Web Sitesi ©2014